Sant Boi és diversa

El procés d’elaboració del I Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de Sant Boi de Llobregat (2020-2024) ha consistit en dues fases: la fase de diagnosi i la fase del pla d’acció.

La fase de diagnosi, realitzada  l’any 2017, va proporcionar informació sobre la situació de partida, és a dir, l’estat de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i la realitat de les persones LGTBI+ al municipi. Aquesta informació ha permès marcar els àmbits prioritaris a actuar i ha estat útil pel disseny del pla d’acció.

A través d’un qüestionari realitzat sobre la ciutadania de Sant Boi, del 27 de març fins al 31 de maig de 2017, es van extreure els resultats següents:

Sant Boi de Llobregat, com tants altres municipis, no és un territori en el que es produeixin moltes situacions de discriminació, però tampoc no és un espai en el que la diversitat sigui visible, reconeguda i acollida. En molts casos s’explica que evitar la discriminació per raó de diversitat sexual o de gènere passa per invisibilitzar la pròpia afectivitat, sexualitat i identitat.

En aquest punt cal que ens preguntem en quina situació viuen aquelles persones que no poden o no volen fer aquest exercici: les persones visiblement trans, les dones bisexuals o lesbianes i els homes gais que mostren públicament la seva afectivitat o les persones amb una expressió de gènere que no es correspon amb la identitat assignada.

La fase de pla d’acció, realitzada durant els mesos de setembre de 2019 a gener de 2020 s’ha establert a partir de l’aproximació diagnòstica. Aquesta fase ha tingut com a principal objectiu establir línies d’acció que permetran cobrir les principals necessitats i problemàtiques detectades en la diagnosi.