Normativa d’ús del fons documental

Persones destinatàries:

 •  El servei de préstec es dirigeix a tota la ciutadania major de 18 anys.
 • Les persones menors de 18 anys han de portar el consentiment dels pares, mares o tutors/es legals per fer ús de les seves dades. Es portarà un registre amb aquestes autoritzacions.

 Servei de préstec:

 • El Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+  posa a disposició en servei de préstec tots els documents del fons documental a excepció d’aquells que per qüestions diverses no estiguin en condicions de ser prestats.
 • Una mateixa persona es pot endur un màxim de 5 documents alhora.
 • El termini del préstec serà de 30 dies naturals. No obstant això en períodes de vacances o similars, i a criteri del Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+  es podrà establir un termini superior.
 • Els documents prestats es podran renovar un màxim de 3 vegades, sempre i quan no estiguin reservats. Les renovacions es podran efectuar on line, telefònicament i presencialment.
 • Es podrà fer una reserva de documents que estiguin en préstec en el moment de demanar-los. Des del Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+  s’informarà de la seva disponibilitat.

Manteniment i reposició dels documents:

 • La persona usuària del servei de préstec està obligada a mantenir els documents en bon estat; a respectar els terminis de retorn i a la reposició dels exemplars no retornats o severament deteriorats.
 • L’ús dels documents ha de respectar els límits que permeti la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Penalitzacions per no devolució:

 • En cas de retard en la devolució del document es farà un recordatori via telefònica o per correu electrònic i s’establirà un període d’una setmana per a la devolució.
 • En cas de no devolució en el termini establert anteriorment es penalitzarà amb 3 mesos sense poder utilitzar el servei.

 

Per a informació, reserves i/o renovacions, contactar amb el Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+  al telèfon 93 365 12 00 (ext. 1156 / 1436), per e-mail a crdones@santboi.cat o presencialment a Can Jordana